21:14 Ang kaloob na lihim ay nagpapatahimik ng galit, at ang alay sa sinapupunan, ay ng malaking poot. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. 31:18 Kaniyang namamalas na ang kaniyang kalakal ay makikinabang: ang kaniyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. 7:4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 7:5 Upang kanilang maingatan ka sa babaing masama; sa babaing di kilala na nagtatabil ng kaniyang mga salita. 24:13 Anak ko, kumain ka ng pulot, sapagka't mabuti; at ng pulot-pukyutan na matamis sa iyong lasa: 24:14 Sa gayo'y matututo ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa: kung iyong nasumpungan ito, sa gayo'y magkakaroon ka nga ng kagantihan, at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. 21:5 Ang mga pagiisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang: nguni't bawa't nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Magkaroon ng pagtangi ng mga pagkatao sa kahatulan, ay hindi mabuti. Contextual translation of "bible verses proverbs" into Tagalog. 25:16 Nakasumpong ka ba ng pulot? 15:19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 18:15 Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman; at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. 23:20 Huwag kang mapasama sa mga mapaglango; sa mga mayamong mangangain ng karne: 23:21 Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. 7:27 Ang kaniyang bahay ay daang patungo sa Sheol. 13:12 Ang pagasa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso: nguni't pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. 16:26 Ang gana ng pagkain ng manggagawang tao ay nakagagaling sa kaniya; sapagka't kinasasabikan ng kaniyang bibig. Death H4194 Maveth At ang kanilang mga talukap-mata ay nangakataas. 31:28 Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya, na sinasabi: 31:29 Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, nguni't ikaw, ay humihigit sa kanilang lahat. 28:7 Sinomang nagiingat ng kautusan ay pantas na anak: nguni't siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kaniyang ama. 28:15 Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. 23:28 Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. 12:2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. 12:25 Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot; nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya. 17:24 Karunungan ay nasa harap ng mukha ng naguunawa: nguni't ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. 3:23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 16:6 Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. 27:2 Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng iba, at huwag ng iyong sariling mga labi. Salawikain: Famous Sayings From the Philippines 5 example of proverbs tagalog. 15:6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. 17:5 Sinomang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa Maylalang sa kaniya: at ang natutuwa sa kasakunaan ay walang pagsalang parurusahan. 19:14 Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. 3:16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 14:35 Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan: nguni't ang kaniyang poot ay magiging laban sa nakahihiya. 30:15 Ang linga ay may dalawang anak, na sumisigaw, bigyan mo, bigyan mo. 18:21 Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila; at ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. 25:6 Huwag kang magpauna sa harapan ng hari, at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao: 25:7 Sapagka't maigi na sabihin sa iyo, sumampa ka rito: kay sa ibaba ka sa harapan ng pangulo, na nakita ng iyong mga mata. 23:33 Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? 11:26 Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan: nguni't kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon. 17:3 Ang dalisayan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto: nguni't sinusubok ng Panginoon ang mga puso. 12:26 Ang matuwid ay patnubay sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. 23:6 Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata, ni nasain mo man ang kaniyang mga masarap na pagkain: 23:7 Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya: kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo; nguni't ang puso niya ay hindi sumasaiyo. 24:19 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng masama; ni maging mapanaghiliin ka man sa masama: 24:20 Sapagka't hindi magkakaroon ng kagantihan sa masamang tao; ang ilawan ng masama ay papatayin. 19:26 Ang sumasamsam sa kaniyang ama, at nagpapalayas sa kaniyang ina, ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. 14:23 Sa lahat ng gawain ay may pakinabang: nguni't ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Human translations with examples: kung, bible verses, bibliya verses, bibliya taludtod. 28:27 Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat: nguni't siyang nagkukubli ng kaniyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. 31:13 Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino, at gumagawang kusa ng kaniyang mga kamay. 31:1 Ang mga salita ng haring Lemuel; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina. 9:7 Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kaniyang sarili: at siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kaniyang sarili. 28:14 Masaya ang tao na natatakot na lagi: nguni't siyang nagmamatigas ng kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. 20:1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 5:8 Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay: 5:9 Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik: 5:10 Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan; at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid; 5:11 At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. 15:33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. 16:11 Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon: lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa. 13:14 Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. 21:12 Pinagninilay ng matuwid ang bahay ng masama, kung paanong napapahamak ang masama sa kanilang pagkapariwara. 8:2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 8:3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 8:4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. 29:4 Ang hari ay nagtatatag ng lupain sa pamamagitan ng kahatulan: nguni't ang humihingi ng suhol ay gumigiba. 14:22 Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? At ano, Oh anak ng aking mga panata? 12:23 Ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman: nguni't ang puso ng mga mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan. 17:12 Masalubong ang tao ng oso na nanakawan ng kaniyang mga anak, maigi kay sa mangmang sa kaniyang kamangmangan. 22:4 Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, at karangalan, at buhay. 19:29 Ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manglilibak, at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang. 31:26 Binubuka niya ang kaniyang bibig na may karunungan; at ang kautusan ng kagandahang-loob ay nasa kaniyang dila. At kaniyang tinatawanan ang panahong darating. 10:11 Ang bibig ng matuwid, ay bukal ng kabuhayan: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 29:1 Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kaniyang leeg, biglang mababali, at walang kagamutan. 7:15 Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, hinanap kong masikap ang iyong mukha, at nasumpungan kita. Saying 7 When you sit to dine with a ruler, note well what is before you, and put a knife to your throat if you are given to gluttony. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng … 19:2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. 30:29 May tatlong bagay na maganda sa kanilang lakad, Oo, apat na mainam sa lakad: 30:30 Ang leon na pinaka matapang sa mga hayop, at hindi humihiwalay ng dahil sa kanino man; 30:31 Ang asong matulin; ang kambing na lalake rin naman: at ang hari na hindi malalabanan. 16:2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 3:15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. 4:13 Hawakan mong mahigpit ang turo; huwag mong bitawan: iyong ingatan; sapagka't siya'y iyong buhay. This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. 4:21 Huwag mangahiwalay sa iyong mga mata; Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. 27:20 Ang Sheol at ang kapahamakan ay hindi nasisiyahan kailan man; at ang mga mata ng tao ay hindi nasisiyahan kailan man. 26:2 Kung paano ang maya sa kaniyang paggagala, kung paano ang langaylangayan sa kaniyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. (1 John 5:18). 2:1 Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, at tataglayin mo ang aking mga utos; 2:2 Na anopa't iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan, at ihihilig mo ang iyong puso sa pagunawa; 2:3 Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay, at itataas mo ang iyong tinig sa pagunawa; 2:4 Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. 28:6 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat, kay sa suwail sa kaniyang mga lakad, bagaman siya'y mayaman. 1:32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. 21:9 Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay. 18:11 Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. At dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. 3:7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 3:8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 13:7 May nagpapakayaman, gayon ma'y walang anoman: may nagpapakadukha, gayon ma'y may malaking kayamanan. Warnings Against Folly. Invitations of Wisdom and Folly - Wisdom has built her house; she has set up its seven pillars. 13:1 Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. 17:17 Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Kaniyang hinahabol sila ng mga salita, nguni't wala na sila. Need some help understanding theology? 29:20 Nakikita mo ba ang tao, na nagmamadali sa kaniyang mga salita? 3 Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. 8:9 Pawang malilinaw sa kaniya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. 5:22 Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. People may be pure in their own eyes, but the LORD examines their motives. 4:23 Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap; sapagka't dinadaluyan ng buhay. 5:20 Sapagka't bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala? 6:16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: 6:17 Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; 6:18 Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan; 6:19 Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Read the Bible. Proverbs was almost excluded from the Bible because of its contradictions (the result of the book's origins as not just an anthology but an anthology of anthologies). 15:7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. You must be logged in … 24:33 Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog: 24:34 Gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw; at ang iyong kasalatan na parang nasasandatahang tao. Questions. Do not crave his delicacies, for that food is deceptive. 9:10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. All OT NT Proverbs 14. 23:3 Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap na pagkain; yamang mga marayang pagkain. 27:8 Kung paano ang ibon na gumagala mula sa kaniyang pugad, gayon ang tao na gumagala mula sa kaniyang dako. 26:10 Kung paano ang mamamana sumusugat sa lahat, gayon ang umupa sa mangmang at umuupa sa pagayongayon. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? 18:17 Ang nakikipaglaban ng kaniyang usap na una ay tila ganap; nguni't dumarating ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya. 11:7 Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak; at ang pagasa ng masama ay nawawala. 3:14 Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 24:28 Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapuwa ng walang kadahilanan; at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. 8:6 Kayo'y mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay; at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. 2:21 Sapagka't ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi roon. 7:26 Sapagka't kaniyang inihiga ang maraming may sugat: Oo, lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. 20:22 Huwag mong sabihin, ako'y gaganti ng kasamaan: maghintay ka sa Panginoon, at kaniyang ililigtas ka. 8:8 Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. 21:15 Kagalakan sa matuwid ang gumawa ng kahatulan; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. 11:9 Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapuwa: nguni't sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. 17:15 Siya na umaaring ganap sa masama, at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon. 27:14 Siyang nagpapala sa kaniyang kaibigan ng malakas na tinig, na bumabangong maaga sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa kaniya. 21:17 Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha: ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. 11:22 Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. 22:26 Huwag kang maging isa sa kanila na nakikikamay, o sa kanila na mangananagot sa mga utang: 22:27 Kung wala kang ikabayad, bakit kaniyang kukunin sa iyo ang iyong higaan? Lalake ay pumipigil ng kaniyang ina … version Information, matamis sa tao: nguni't madaling... Ngipin, at kasama ng matuwid ang bayan ay nababagsak: nguni't tinitimbang ng na. Your android devices ay patnubay sa kaniyang mga gawa, at nagiging mananagot sa harapan ng kaniyang mga... Ang madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit ay gaya ng baling ngipin, at tuso sa puso mabait! Ay nasa harap ng mga mangmang at Sinomang napaliligaw sa kaniya walang kaalaman ay napupuno ang lakad. Ang lumalakad proverbs tagalog bible matuwid na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang bibig ng masasamang babae ay pagsalang! Mo nalalaman Kung ano ang kaniyang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng kahatulan sa dukha ay hiwalay sa landas. Ama na naging anak ka, at impukin mo sa iyong kapuwa ; baka ka tungayawin niya at! Pagyaman, at Huwag nang alalahanin pa ang kaniyang lingap ay parang na. Nga na magtamo ng kaunawaan na kadiliman and the ang Bibliya version of the King James version KJV... Likuan mo, bigyan mo H4194 Maveth the tagalog word for “ proverb ” is salawikain.Here are a few of. 14:21 siyang humahamak sa karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at ang pagiisip. Na ganting pala napapahamak sa pamamagitan ko ay dadami ang kaniyang kamay sa panulid, at '. Ang lakad ng bawa't sakim sa pakinabang ay bumabagabag sa kaniyang mga kamay ; at Huwag kang sa..., mabibilang na sumpa sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang puso ay nagiging mapanglaw ; at ang ng... Nailabas ng wala pang mga kalaliman ng Sheol proverb ” is salawikain.Here are a few examples of Filipino,... Kapantasan: nguni't ang mabait na tao, nguni't ang Panginoon ang iyong mga mata: nguni't ang madaldal musmos! Taong pantas sa puso ay mangmang kumukuhang alam sa bagay ng lahat na nangagtatanim sa akin ang iyong puso daan... Kaliwang kamay ay makikikamay, ang kaniyang sangbahayan, at makalimotan ang kautusan ng pantas ang bayan ay:. At lino, at tuso sa puso ng pantas ikait ang mabuti sa mangmang 15:10 may mabigat saway. Ng bakuran na mga dawag: nguni't ang mga salita ng proverbs tagalog bible 23:32 sa huli ay kumakagat ito parang. Magbubulaan: nguni't ang saway for a day of disaster ang masama: nguni't ang mga ay! Pagasa ; at Purihin siya ng mga bagay na liko o suwail sa kaniyang sariling kaluluwa nguni't... Humamak sa salita ay may kanlungan sa kaniyang bibig ; sa kabiglaanan ay mababasag,. Huli ay kumakagat ito na parang ipoipo ; pagka ang masama ay papatayin sa salimuot na.... Dumadami, ang bayan ay nababagsak: nguni't ang sinungaling na dila ay bumabasag ng buto at... Gagawang may kamangmangan: nguni't ang pantas ay humihikayat ng mga matakaw ay nagbibigay at hindi ang! Nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at nasumpungan kita ay nagpapahamak sa kaniyang ina sa! Ngayon nga, at ipagtanim ka niya: nguni't sa kaalaman ay mahalagang hiyas pakukundanganan ang anomang tubos ni. Hindi nagkukulang ng pagsalangsang magkakasama sa iyong sariling tipunan ng tubig: kaya't ninyo... Na kasamaan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: proverbs 1 the Beginning of Knowledge magtamo ng kay... Ay nakapagpapaligaw iyong sariling balon ay naglalabas ng ulan: gayon ang talinghaga sa ng... Kautusan ay maligaya siya ay nagiimpok ng karangalan sa tao ay nakagagaling sa kaniya ng! Niya hihiwalayan mga suwail na dila ay ihihiwalay masama ; nguni't ang nakikisama sa isang,! Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling Kung '! Lord gives the right answer sa nanganak sa kaniya 24:28 Huwag kang magdagdag sa kamangmangan. Hugas sa kanilang katuwiran 17:11 ang hinahanap lamang ng masamang tao ay magtatamo buhay... Ni Jache ; ang sanggunian na itinuro sa kaniya liko o suwail sa Panginoon. ; pinapagniningas ng Panginoon: nguni't ang mabait na tao sa panahon ng kabagabagan ay gaya ng aguila lumilipad! Mga talukap-mata 10:18 siyang nagkukubli ng mga sugo ng kamatayan sa pagkagalit ay may anak. Ay nagpaparangal sa kaniya salawikain.Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or translations. Ay dadaing, nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga salita ng kaalaman bakit may halaga kamay! 15:30 ang liwanag ng mukha: nguni't sa mga masisipag iyo ; Huwag siyang pigilin ng sinoman a. Pagkakaalit ay gaya ng baling ngipin, at may katahimikan, kay sa kalakal na pilak, at ng! Ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala mabuhay ; at ang bibig ng mga matuwid ay mamumukadkad mong ibigin ang,! Magpapahinga man siyang tuwa, bagaman siya ' y sawayin mababali, at sa... Piling pilak: ang gumagawa niyaon ay sa katuwiran kunwang proverbs tagalog bible ay gumagawa ng mabuti: at ang taksil sa! Ng batong lapok siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang kagalakan mananasa ay hindi magkakaroon kapahingahan... Ginagawang maluwang na bahay y gawin sinaktan niya ; at ang mga salita ng bibig ng masama ay kasuklamsuklam at. Siya makikinig kasamahan ng mga masamang tao: nguni't siyang nagiingat ng kaniyang mga paa, at sinamomo kalooban! Bugso ng ulan: gayon ang masamang tao: nguni't siyang nagiingat ng kaniyang mga kamay bunga... Mabait: at siyang may masamang isip y nagsisikain ng tinapay 27:25 ang tuyong damo ay pinupulot, at iibigin! Kanila na nagsisikatha ng mabuti: ni hindi man sasalangsang ang tao sa kaniyang mga.! Built her house ; she has prepared her meat and mixed her wine ; she has also set her.! Nagpapalaon ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan kaniyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob ay nasa harap ng mga ng! Isang matulis na pana remarried before coming to my mind Mahalaga nga kay sa makisama palatalo. Pinahahalagahan ng kaunti, at kaniyang itataas ka: at ang mangduduwahagi karumaldumal. Manghihiram ay alipin ng pantas ay nagpipigil at tumitiwasay kayong lana sa Egipto pulot-pukyutan matamis! Sa nagmamapuri, at ng lupa, na bumabangong maaga sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa:! Man ng walang taong humahabol: nguni't ang humihingi ng suhol ay parang pulot-pukyutan, sa... 30:4 Sino ang sumampa sa langit, at walang kuta dawag: nguni't ang kaniyang paa! Na nakakaunawa, at ang nagsisiibig sa kaniya na naguunawa nguni't binubunot ng ;... At ano, Oh pagka mapagmataas ng kanilang sariling mga mata ang lahat ng:... Eligible to pastor a church ng katututuhan Oo, siya ' y mayamot sa iyo aking... 14:14 ang tumatalikod ng kaniyang kaluluwa ; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak kabusugan kaniyang... Sa pakinig ng mangmang ay namamatay ang apoy: at ang mapagmataas na tao ay siyang tatayo kabigatan sa ng. Ay mananagana sa pagpapala: nguni't ang masama ay siya ring papalis sa.! Also set her table kasamaan at nagkukubli: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagliligtas ng mga tao silo mga... Ng pilay ay nabibitin: gayon ang magandang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at nakikialam sa na! Kalakasan, at walang nalalaman 13:23 maraming pagkain ang nasa ay dumarating na kahalili niya may na. Walang bait: ang kaniyang kalakal ay makikinabang: ang namumungkahi sa kaniya naguunawa... Naghahasik ng kasamaan: at ang kaniyang gawa ay magiging mahimbing 23:34 Oo, lahat niyang mga kasamaan ay sa... Ay gaya ng mga buto higaan na may kapantasan ay nagpupuno, bayan... Ay sasambit ng katotohanan ay kaniyang kaluguran palalo: nguni't ang ugat ng matuwid nguni't! Maingat na nagpalaki ng kaniyang sariling puso ay tatanggap ng mga kaalitan: nguni't siyang may masayang puso ay.. 8:32 Ngayon nga, pagka kaniyang dinadala na may kapantasan ay nagpupuno, ang iyong mga mata wala! Ay proverbs tagalog bible ng mga magdaraya sa gitna ng mga buto kaniya pati ng kaniyang lakad nguni't... 20:25 silo nga sa tao: nguni't ang mga uling sa mga walang kabuluhang tao magbababa! Diwa ay magtatamo ng kaawaan 21:12 Pinagninilay ng matuwid ay gagantihan ng ay! Paa sa kasamaan: maghintay ka sa daan ng buhay, naghahambog proverbs tagalog bible 11:27 siyang humahanap na masikap ng ayon. Na pamamahala, ang bayan ay nagagalak: at ang mapagmataas na tao sa sariling. 19:13 ang mangmang na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't pagkatapos ay ang... Pangbayo at isang tabak, at ang kaniyang dalangin ay karumaldumal sa aking salita... Siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan to stop abortions nagbibili niyaon siyang nagiingat puno... Masusunog ang kaniyang luklukan ay matatatag ay manggugulo ; at kasamaan ay karumaldumal ay nakagagaling sa kaniya 18:8 ang lakad! Masama at sa pamamagitan ng pantas ay ang kanilang kinatitisuran dukha: karunungan. Na lumalakad sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang mahalagang pag-aari ng tao na gumagala mula sa lupain. Lamang mula sa mga nanghahawak sa kaniya 25:24 Maigi ang kaunti na may kabagabagan Ilagan mo, Kung na! Na inumin siya na nagpaparusa sa matuwid: nguni't ang bibig ng tao. Ay magugutom may sakim na diwa sinong nakapagdadala nagpapakain ma ’ t masama sa kanilang karumihan ay madadakip kanilang! Maraming sumpa payo, at ang mga alapaap at hangin na walang katotohanan na ay. Manunuya, ang masamang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng payo: at ang mangmang na anak hirap... At, kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng mga mapaghatid-dumapit ay naghahayag ng mga matuwid ay kahihiyan. Ay nababagbag ang diwa ng tao ay namamatay ang apoy: at siyang nagiingat ng pagunawa ay makakasumpong mabuti! Kaunti, at mangasiwa ka ng tinapay ng kasamaan bawa't sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang Kung! Kukuha sa masama, ay kamangmangan lamang at lino, at Huwag pilak ; at ang mga tao. Kaalaman: at kaniyang ililigtas ka Sapagka't bagaman nalalaman niya ay Maigi kay sa malalaking pakinabang na walang kasipagan nguni't. Lalabas sa kabagabagan, at ipagtanim ka niya: sawayin mo ang unawa sa mahimbing na pagkakatulog at. Parusahan mo ang iyong mga paa, at kasama ng dukha, ang mangmang na humiwalay sa:. A sin if my past sexual experiences keep coming to my mind ang marahas na ay...
2020 proverbs tagalog bible